Current Vacancies

 

Social Media Co-ordinatorcloses 7th August
Podcast Hostscloses 7th August

Social Media Co-ordinator

The 2020 Iris Prize LGBT+ Film Festival is going virtual.  We won’t be able to meet up with members of the Iris family in person this year, as we share some of the best LGBT+ films from around the world onlineSo our social media presence will be more important than ever, enabling us to engage with audiences virtually across the UK, and stay connected before and during the festival.  

Working alongside the Head of Marketing, the Social Media Co-ordinator will assist in producing engaging, creative content for Iris’ social media and managing Iris’ online community across Twitter, InstagramFacebook, and any other platform that might become attractive for Iris.  

When is the engagement and what are we offering? 

We’ll need our Social Media Co-ordinator to be working full-time on Iris from 1st October until the main festival finishes on 12th October. But there’s plenty of work to do between now and then, so we are keen to find someone who can be flexible in their work patterns and is able to commit around two days a week from mid-August until the end of September.  

We’re currently working from home but expect to reopen our office in Cardiff in August. During the festival, we’re likely to have a base at the University of South Wales in Cardiff city centre, and believe being able to be present in person with the rest of the team at that time will be important. The exact remuneration and benefit package is open to negotiation but we’re looking to reward the person engaged with a fee of £2500.  

Tasks & Responsibilities 

 • Implementing Iris’ social media strategy by developing and scheduling interesting, creative and engaging social media content, with the objective of maximising engagement and Iris audiences 
 • Create realistic social media targets and measurable outputs with the Head of Marketing for the 2020 festival and Iris on the Move 2021 
 • Assisting in managing and maintaining Iris’ social media accounts on Twitter, Facebook, and Instagram 
 • Writing and distributing email newsletters to subscribers 
 • Advertising – create and deliver a budgeted and targeted social media advertising campaign 
 • Support social media relationships with key public facing partners to include: Peccadillo Pictures (presenting sponsor for the Iris Prize); Co-op (sponsor for audience award working with 2,200 UK outlets); Film4/All4 (Iris Prize Best British sponsor) 

Social Media Co-ordinator: Person Specification

Interested?  How to apply or obtain further information

If you think you have the skills and experience we’re looking forplease write an application letter outlining how you fulfil the criteria of our person specification and send it to daisy@irisprize.org. The closing date for applications is 5pm on Friday 7th August. 

Not quite sure and would like to learn more?  Please drop an email to daisy@irisprize.org for an informal chat. 


Cydlynydd Cyfryngau Cymdeithasol

Mae Gŵyl Ffilm LHDT+ Gwobr Iris 2020 yn mynd yn rhithwir. Ni fyddem yn gallu cwrdd ag aelodau o deulu Iris yn bersonol eleni, wrth i ni rannu rhai o’r ffilmiau LHDT+ gorau o bob cwr o’r byd ar-lein. Felly bydd ein presenoldeb cyfryngau cymdeithasol yn bwysicach nag erioed, gan ein galluogi i ymgysylltu â chynulleidfaoedd yn rhithwir ledled y DU, ac i aros yn gysylltiedig cyn ac yn ystod yr ŵyl.

Gan weithio ochr yn ochr â’r Pennaeth Marchnata, bydd y Cydlynydd Cyfryngau Cymdeithasol yn cynorthwyo i gynhyrchu cynnwys gafaelgar, creadigol ar gyfer cyfryngau cymdeithasol Iris, ynghyd â rheoli cymuned ar-lein Iris ar draws Twitter, Instagram, Facebook, ac unrhyw blatfform arall a allai ddod yn ddeniadol i Iris.

Pryd mae’r swydd yn dechrau a beth rydyn ni’n ei gynnig?

Bydd angen i’n Cydlynydd Cyfryngau Cymdeithasol fod yn gweithio’n llawn amser ar Iris rhwng 1 Hydref hyd at ddiwedd y brif ŵyl ar 12 Hydref. Ond mae digon o waith i’w wneud rhwng nawr a’r ŵyl, felly rydyn ni’n awyddus i ddod o hyd i rywun a all fod yn hyblyg yn eu patrymau gwaith ac sydd hefyd yn gallu ymrwymo tua dau ddiwrnod yr wythnos o ganol mis Awst tan ddiwedd mis Medi.

Ar hyn o bryd rydym yn gweithio o gartref ond yn disgwyl ailagor ein swyddfa yng Nghaerdydd ym mis Awst. Yn ystod yr ŵyl, rydym yn debygol o gael canolfan ym Mhrifysgol De Cymru yng nghanol dinas Caerdydd, a chredwn y bydd gallu bod yn bresennol yn bersonol gyda gweddill y tîm ar yr adeg honno yn bwysig.

Mae’r union becyn tâl a budd-dal yn agored i’w drafod ond rydym yn edrych i gynnig ffi o £2500 i’r unigolyn sy’n gwneud y gwaith.

Tasgau a Chyfrifoldebau

 • Gweithredu strategaeth cyfryngau cymdeithasol Iris trwy ddatblygu ac amserlennu cynnwys cyfryngau cymdeithasol diddorol, creadigol ac atyniadol, gyda’r nod o gynyddu ymgysylltiad a chynulleidfaoedd Iris i’r eithaf.
 • Creu targedau cyfryngau cymdeithasol realistig ac allbynnau mesuradwy gyda’r Pennaeth Marchnata ar gyfer gŵyl 2020 ac Iris on the Move 2021.
 • Cynorthwyo i reoli a chynnal cyfrifon cyfryngau cymdeithasol Iris ar Twitter, Facebook, ac Instagram.
 • Ysgrifennu a dosbarthu cylchlythyrau e-bost i danysgrifwyr.
 • Hysbysebu – creu a darparu ymgyrch hysbysebu cyfryngau cymdeithasol wedi’i chyllidebu a’i thargedu.
 • Cefnogi perthnasoedd cyfryngau cymdeithasol â phartneriaid allweddol cyhoeddus, gan gynnwys: Peccadillo Pictures (noddwr cyflwyno ar gyfer Gwobr Iris); Co-op (noddwr ar gyfer gwobr cynulleidfa yn gweithio gyda 2,200 o allfeydd yn y DU); Film4 / All4 (noddwr Gwobr Gorau Ym Mhrydain, Gwobr Iris)

Cydlynydd Cyfryngau Cymdeithasol: Manyleb Person

Diddordeb? Sut i wneud cais neu gael rhagor o wybodaeth

Os ydych chi’n meddwl bod gennych chi’r sgiliau a’r profiad rydyn ni’n chwilio amdanyn nhw yna ysgrifennwch lythyr cais yn amlinellu sut rydych chi’n cyflawni meini prawf ein manyleb person, a’i anfon at daisy@irisprize.org. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5pm ar 7 Awst.

Ddim yn hollol siŵr ac yr hoffech chi ddysgu mwy? Ebostiwch daisy@irisprize.org i gael sgwrs anffurfiol.

 Podcast Hosts

The 2020 Iris Prize LGBT+ Film Festival is going virtual.  We’re disappointed we won’t be able to meet up with members of the Iris family in person this year as we share some of the best LGBT+ short films from around the world with our audiences.  We’re looking at ways we can engage with our film makers and audiences and have decided that an Iris Podcast will be a great way of keeping a conversation going.

The initial Iris Podcast series is planned to include fifteen one-to-one conversations with each of the shortlisted filmmakers in the Iris Prize Best British category.  The conversations will be recorded and filmed in Cardiff during August and September. They will be published online in the run up to and through the 2020 Festival.

So, we are looking to find THREE people to host the 2020 Iris Podcast series.  We’re able to offer a fee of £450 for three days work to research and record 5 episodes of the podcast each.

Podcast Host: Person Specification

Interested?  How to apply or obtain further information

If you think you have the skills and experience we’re looking for then please write an application letter outlining how you fulfil the criteria of our person specification and send it, to arrive before 5pm on 7 August to Harrison@irisprize.org

Not quite sure and would like to learn more?  Please drop an email to Harrison@irisprize.org for an informal chat.


Gwesteiwr Podlediad

Mae Gŵyl Ffilm LHDT+ Gwobr Iris 2020 yn mynd yn rhithwir. Rydyn ni’n siomedig na fyddwn ni’n gallu cwrdd ag aelodau o deulu Iris wyneb yn wyneb eleni wrth i ni rannu rhai o’r ffilmiau byrion LHDT+ gorau o bob cwr o’r byd gyda’n cynulleidfaoedd. Rydym yn edrych ar ffyrdd y gallwn ymgysylltu â’n gwneuthurwyr ffilm a’n cynulleidfaoedd ac wedi penderfynu y bydd Podlediad Iris yn ffordd wych o gadw sgwrs i fynd.

Bwriedir i gyfres gychwynnol Podlediad Iris gynnwys pymtheg sgwrs un i un gyda phob un o’r gwneuthurwyr ffilmiau ar y rhestr fer yng nghategori Gorau ym Mhrydain Gwobr Iris. Bydd y sgyrsiau’n cael eu recordio a’u ffilmio yng Nghaerdydd yn ystod mis Awst a mis Medi. Fe’u cyhoeddir ar-lein yn y cyfnod cyn a thrwy Ŵyl 2020.

Felly, rydyn ni’n edrych am DRI o bobl i gynnal cyfres Podlediad Iris 2020. Rydym yn gallu cynnig ffi o £450 am dri diwrnod o waith i ymchwilio a recordio 5 pennod o’r podlediad yr un.

Gwesteiwr Podlediad: Manyleb Person

Diddordeb? Sut i wneud cais neu gael rhagor o wybodaeth

Os ydych chi’n meddwl bod gennych chi’r sgiliau a’r profiad rydyn ni’n chwilio amdanyn nhw yna ysgrifennwch lythyr cais yn amlinellu sut rydych chi’n cyflawni meini prawf ein manyleb person, a’i anfon, i gyrraedd cyn 5pm ar 7 Awst, i harrison@irisprize.org

Ddim yn hollol siŵr ac yr hoffech chi ddysgu mwy? Ebostiwch harrison@irisprize.org i gael sgwrs anffurfiol.