We have no vacancies at Iris at this time.
Below please find details of our most recent vacancies.

The Iris Prize – Cardiff’s LGBT short film prize is supported by The Michael Bishop Foundation and continues to be the only LGBT short film prize in the world which allows the winner to make a new film. Iris is what film makers need – funding, support and guidance. The winner receives £30,000 to make their next short film in Wales.

2016 marks the 10th anniversary of the Iris Prize and during the year a number of special events will take place to celebrate.

Over the past 5 years the organisation’s outreach work has focused on secondary schools in Wales. Sponsored by YouTube, UIA – Insurance with Principals and funded by Ffilm Cymru Wales the 2015 programme involved hundreds of young people from 6 schools including Ysgol David Hughes in North Wales.

Big Lotery Fund_logoThe Big Lottery Fund award to Iris Prize Outreach will allow the organisation to expand our outreach work. The ambitious three year programme will involve 36 community groups across the country. Each group will produce a short film before producing their own mini Iris Film Festival. The project will build tolerance and understanding of Wales LGBT communities, thus promoting equality and diversity alongside promoting community cohesion. In undertaking activities the project will also develop essential and personal skills of participants.

 

To enable us to fulfill our ambitious targets we are looking to recruit three team members as soon as practical.

Important Dates:

30 October 2015: Closing date for receiving applications.
3 and 4 November 2105: Interviews to take place in Cardiff.

Project Facilitator
more information
Project Facilitator (pdf)
Media Worker
more information
Media Worker (pdf)
Administrator
more information
Administrator (pdf)

Gwobr Iris yw gwobr ryngwladol Caerdydd am ffilm fer lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws sy’n cael ei chefnogi gan Sefydliad Michael Bishop. Dyma’r unig wobr am ffilm fer yn y byd sy’n caniatáu i’r enillydd wneud ffilm newydd. Mae Iris yn cynnig yr hyn sydd ei angen ar wneuthurwyr ffilmiau – cyllid, cefnogaeth ac arweiniad. Mae’r enillydd yn ennill £30,000 i wneud eu ffilm fer nesaf yng Nghymru.

Bydd Gwobr Iris yn dathlu ei 10fed penblwydd yn 2016 ac yn ystod y flwyddyn bydd sawl digwyddiad arbennig i gofnodi’r achlysur.

Dros y 5 mlynedd diwethaf mae gwaith allgymorth y sefydliad wedi canolbwyntio ar weithio gyda ysgolion uwchradd yma yng Nghymru. Noddir y gwaith gan YouTube, UIA – Insurance with Principals ac ariennir gan Ffilm Cymru Wales. Yn ystod 2015 bu cannoedd o bobl ifanc o 6 ysgol gan gynnwys Ysgol David Hughes yn rhan o’r gwaith.

Big Lotery Fund_logoBydd dyfarniad y Gronfa Loteri Fawr i Iris Prize Outreach yn galluogi’r sefydliad i ehangu ein gwaith allgymorth. Bydd y rhaglen tair blynedd uchelgeisiol yn cynnwys 36 o grwpiau cymunedol ar draws y wlad. Bydd pob grŵp yn cynhyrchu ffilm fer cyn cynhyrchu eu Gŵyl Ffilm Iris mini eu hunain. Bydd y prosiect yn adeiladu goddefgarwch a dealltwriaeth o gymunedau LGBT Cymru, a thrwy hynny hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ochr yn ochr â hyrwyddo cydlyniant cymunedol. Drwy fod yn rhan o’r prosiect bydd sgiliau hanfodol a phersonol y cyfranogwyr yn cael eu datblygu.

 

Er mwyn ein galluogi i gyflawni ein targedau uchelgeisiol rydym yn edrych i recriwtio tri aelod tîm cyn gynted ag sy’n ymarferol.


Dyddiadau Pwysig:

30 Hydref 2015: Dyddiad cau i dderbyn ceisiadau.
3 a 4 Tachwedd 2015: Cyfweliadau i’w cynnal yng Nghaerdydd

Hwylusydd y Prosiect
gwybodaeth
Hwylusydd y Prosiect (pdf)
Gweithiwr Cyfryngau
gwybodaeth
Gweithiwr Cyfryngau (pdf)
Gweinyddwr
gwybodaeth
Gweinyddwr (pdf)